Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Metal Galva Plus NV, gevestigd aan het Nolimpark 1807, Siberiëstraat 41, 3900 Overpelt, België. Deze voorwaarden werden gereviseerd op 12 mei 2010 en blijven geldig tot herroeping of revisie. Deze revisie vervangt alle eerdere gepubliceerde voorwaarden, die hierbij vervallen zijn.

Algemeen

 1. Onze hiernavolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze mondelinge, schriftelijke of online aanbiedingen, en op alle door ons gesloten overeenkomsten en de uitvoering ervan, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarden prevaleren in elk geval op eventueel door u gehanteerde inkoopvoorwaarden.
 3. Door het verlenen van een opdracht, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, hetzij online, of door het aanvaarden van een door ons gedane aanbieding aanvaardt u als klant automatisch deze voorwaarden en de toepassing ervan.

Aanbiedingen en opdrachtbevestigingen

 1. Aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, en worden gebaseerd op de gegevens door opdrachtgever verstrekt. Prijzen zijn in €uro exclusief BTW. De inhoud van drukwerken, nieuwsbrieven, folders of websites, andere dan deze algemene voorwaarden, binden ons niet. Offertes zijn 14 dagen geldig, behoudens herroeping van onzentwege, tenzij expliciet anders vermeld. Daarna zijn de prijzen te herzien. Bij het insturen van de opdracht dient u als klant zich ervan te vergewissen of u over de laatste en correcte gegevens beschikt, en of een eventueel voorliggende offerte of prijslijst nog geldig is.
 2. Het uitbrengen van offertes, het toezenden van aanbiedingen en/of brochures en/of prijslijsten, het afgeven van inlogcodes verplichten ons niet tot levering. Door ons verstrekte prijsopgaven, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of online zijn steeds vrijblijvend tenzij uit een door ons verstrekte schriftelijk verstrekte prijsopgave uitdrukkelijk het tegendeel blijkt.
 3. Alle door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van de aanbieding geldende kostprijzen, zoals inkoopprijzen, grondstofprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, assurantiepremies en andere kosten.
 4. In geval van verhoging van één of meerdere van de hoger vermelde kostenfactoren na het tijdstip waarop de aanbieding is gedaan zijn wij gerechtigd om de opgegeven of overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ongeacht of een dergelijke verhoging al dan niet voorzienbaar was.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de door ons opgegeven prijzen steeds exclusief BTW, invoerrechten of ander belastingen, heffingen en rechten, exclusief de kosten voor verzekering.
 6. Een overeenkomst komt pas tot stand en is daardoor pas voor ons verbindend nadat wij de opdracht schriftelijk hebben bevestigd of indien wij door gehele of gedeeltelijke uitvoering van de opdracht te kennen hebben gegeven de opdracht te aanvaarden. In dat laatste geval gelden daarbij onze leveringsbonnen en/of facturen als opdrachtbevestiging.
 7. U wordt als klant geacht akkoord te zijn met onze opdrachtbevestiging indien u ons niet schriftelijk hebt bericht het niet eens te zijn met de inhoud ervan, en dit binnen de 8 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging. Het laten aanvangen van de opdracht (bijvoorbeeld door het meegeven of afleveren van materialen), ook al gebeurt dit binnen de voornoemde termijn van 8 dagen, houdt onherroepelijk een akkoord met de opdrachtbevestiging in, zonder dat hiertegen verhaal mogelijk is.
 8. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen die door ons zijn gedaan binden ons niet, tenzij deze door ons schriftelijk werden bevestigd.
 9. Bij het aangaan van de overeenkomst of in de loop van de uitvoering ervan zijn wij alvorens (verder) te presteren gerechtigd nadere zekerheid te verlangen dat u als klant aan al uw betalingsverplichtingen alsook aan alle andere verplichtingen aan ons hebt voldaan, zult voldaan hebben of zult kunnen en willen voldoen. Al onze overeenkomsten worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat u als klant -en dit is uitsluitend door ons te beoordelen- over voldoende kredietwaardigheid beschikt om een correcte naleving van de overeenkomst te waarborgen.
 10. Bovendien behouden wij ons het recht voor om opdrachten of orders zonder opgaaf van reden te weigeren ofwel om alsnog onder rembours te leveren, ook in het geval de opdracht reeds door ons is aanvaard of deels is uitgevoerd.
 11. Wij zijn steeds gemachtigd van levering af te zien indien onze kredietverzekeringsmaatschappij voor de levering geen dekking onder een normale kredietverzekering wenst te verlenen.
 12. Indien u als klant het werk wijzigt, hetzij door het geven van een bijkomende opdracht, hetzij door wijziging van de hoeveelheden, hetzij door wijziging van het ontwerp, hetzij door het verschaffen van te weinig informatie bij de initiële opdracht, dan worden de daaruit voortvloeiende kosten beschouwd als meerwerken. Indien de opdracht als gevolg van deze wijzigingen niet kan worden uitgevoerd, dan bent u ons als klant een schadevergoeding verschuldigd die evenredig is aan de gemaakte kosten en het deels reeds verrichte werk.

Levering en leveringstermijnen

 1. Levertijden zijn bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat pas in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat wij in het bezit gesteld is van alle te bewerken materialen. Wij zijn nooit aansprakelijk in geval van overschrijding van levertijd. Overschrijding van levertijd kan nooit aanleiding geven tot het betalen van schadevergoeding door ons.
 2. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijnen verplicht ons daarom niet tot enige vergoeding en/of schadeloosstelling en geeft u als klant niet het recht de overeenkomst te annuleren.
 3. Indien u als klant weigert door ons te leveren goederen in ontvangst te nemen of anderszins niet aan de levering meewerkt, hebben wij het recht de goederen ter beschikking voor u als klant op te slaan, terwijl die goederen vanaf dat tijdstip geheel voor uw rekening en uw risico zijn. U bent als klant gehouden om ons zowel de overeengekomen prijs als alle door ons in verband met de opslag en de vertraagde levering gemaakte kosten te voldoen.
 4. Nadat de goederen door ons in overeenstemming met deze bepaling zijn opgeslagen komen deze geheel voor uw risico als klant en zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade of het teniet gaan van de goederen, ongeacht de oorzaak daarvan.

Transport en verpakking

 1. Ook al kiest u ervoor om uw goederen door onze zorgen te laten afhalen en/of terugleveren: U draagt als klant steeds de verantwoordelijkheid voor de goederen, die reizen voor uw risico. U dient zich als klant tegen dit risico behoorlijk te verzekeren. Indien u zich als klant niet heeft verzekerd tegen transportschade en/of het verlies van materialen, dan zijn wij nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat wij in verband met het verloren gaan of beschadiging van de goederen kunnen verkrijgen van de vervoerder en/of zijn verzekeraar. In geval door ons een schadevergoeding wordt betaald en u deze betaling aanvaardt, dan betekent dit automatisch dat u als opdrachtgever uw eventuele vordering op de vervoerder of op zijn verzekeringsmaatschappij aan ons cedeert.
 2. U, als klant verbindt zich ertoe de goederen te verpakken en te beschermen op een wijze die toelaat dat de goederen bij normaal vervoer hun bestemming bereiken zonder schade. Wij leveren de goederen na behandeling af conform de geldende normen.
 3. Te leveren goederen worden door ons behoorlijk verpakt. De standaardverpakking wordt niet door ons in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien meer dan een normale standaardverpakking nodig is of door u als klant wordt verlangd, zoals bij zeewaardige verpakking, zullen de kosten daarvoor aan u als klant worden doorberekend.

Advies

 1. Onze adviezen zijn vrijblijvend en van algemene aard. De inhoud van folders, documentatie en websites is louter informatief en heeft geen contractuele waarde, en houdt geen nadelige erkenning in bij schade.

Eigendomsvoorbehoud en betaling

 1. De eigendom van de door ons geleverde diensten en goederen gaat niet eerder op u als klant over dan op het moment, waarop u als klant de daarvoor bedongen prijs, met inbegrip van rente en kosten, volledig heeft voldaan. Indien sprake is van meerdere leveringen van gelijksoortige goederen, waarvan de prijs slechts gedeeltelijk door u werd voldaan, zullen alle nog bij u aanwezige goederen steeds worden geacht onbetaald te zijn gebleven, geheel ongeacht de volgorde waarin deze goederen zijn geleverd.
 2. Betaling door u als klant dient steeds te gebeuren, netto contant bij levering zonder enige korting en zonder dat schuldvergelijking is toegestaan. Indien betaling per bank of giro is overeengekomen dient het verschuldigde bedrag uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum aan ons te zijn voldaan, dit alles tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk werd overeengekomen. De door onze bank aangegeven valutadag is bepalend en zal worden aangemerkt als zijnde de dag van betaling.
 3. Wij zijn gerechtigd om alle factuurbedragen met een toeslag wegens kredietbeperking te verhogen, welke verhoging uitsluitend door de klant in mindering mag worden gebracht indien de betaling ons binnen de dertig dagen na de factuurdatum heeft bereikt.
 4. Indien volledige betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden bent u als klant van rechtswege in gebreke door het enkele verloop van de tijd en bent u als klant vanaf de factuurdatum een rente van 1% per maand of een gedeelte van een maand verschuldigd over het nog openstaande factuurbedrag. Alle door ons te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen geheel voor uw rekening als klant. De voormelde buitengerechtelijke incassokosten, waaronder ook worden begrepen de volledige declaraties van door ons ingeschakelde incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten bedragen tenminste 15% van het totaal door u als klant verschuldigde bedrag, met een minimum van 250, - €.
 5. Onverminderd het hiervoor bepaalde zijn wij in het geval van niet tijdige betaling door u als klant steeds gerechtigd om het door u verschuldigde bedrag te verhogen met 10% wegens administratiekosten indien u als klant, ook na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand niet onmiddellijk aan al uw verplichtingen voldoet.
 6. Ingeval van niet, niet volledige en/of niet tijdige betaling van enig opeisbaar bedrag, aanvraag van surseance van betaling, beslaglegging door derden op uw roerende of onroerende goederen, liquidatie van uw onderneming, daaronder ook begrepen de verkoop van belangrijke onderdelen van uw onderneming, uw faillietverklaring evenals in geval van uw overlijden hebben wij het recht om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en om alle al geleverde, doch nog niet betaalde goederen als onze eigendom terug te vorderen onder de verplichting tot verrekening van wat daarop reeds is voldaan doch onverminderd ons recht op schadevergoeding wegens de gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst. In deze voormelde gevallen is steeds iedere vordering, welke wij in enig verband met de betreffende overeenkomst(en) op u als klant hebben onmiddellijk opeisbaar, dit alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schade en interesten.
 7. In voornoemde gevallen hebben wij steeds het recht om alle goederen tot ons te nemen en deze te doen terughalen van de plaats waar deze zich bevinden zonder dat daartoe enige machtiging of toestemming van de klant of van de rechter is vereist.
 8. Door ons geleverde goederen kunnen door u als klant in het kader van uw normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en/of gebruikt, doch u bent als klant niet gerechtigd om deze goederen in onderpand te geven aan derden en evenmin om deze in eigendom tot zekerheid over te dragen voor vorderingen van derden.
 9. Indien door ons geleverde goederen, waarvan de prijs echter nog niet volledig is betaald, worden verwerkt in of tot nieuwe goederen of worden vermengd met andere goederen zullen alle betreffende goederen worden geacht onze eigendom te zijn of te zijn geworden door het enkele feit van deze verwerking of vermenging. Ook deze goederen blijven onze eigendom tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

Garanties en reclames

 1. Met inachtneming van al hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staan wij in voor de deugdelijkheid van de door ons geleverde goederen en diensten evenals voor de kwaliteit van de daarvoor gebruikte materialen en procedures, doch echter uitsluitend in die zin, dat alle gebreken aan door ons geleverde goederen of diensten, waarvan u als klant aantoont dat deze niet voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen eisen, door ons kosteloos zullen worden hersteld dan wel -naar onze keuze- zullen worden vervangen. Garantie voor geleverde goederen, door ons elders ingekocht, wordt door ons slechts gegeven in zoverre deze door de betreffende fabrikant/producent aan ons wordt verstrekt. Wij zijn verplicht om deugdelijke aanspraken van u als klant op garantie jegens de fabrikant/leverancier te ondersteunen.
 2. Al onze verplichtingen als hierboven bedoeld vervallen indien u als klant zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of deze door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale doeleinden is aangewend of naar onze mening op onoordeelkundige wijze is gebruikt of onderhouden.
 3. Eventuele klachten over de kwaliteit van geleverde goederen of diensten ontslaan u als klant niet van uw verplichting tot tijdige en volledige betaling van alle aan ons verschuldigde bedragen. Wij zijn niet verplicht tot herstelling of gebeurlijke vervanging over te gaan zolang u als klant niet aan uw betalingsverplichtingen heeft voldaan, ongeacht de gegrondheid van de voorliggende klacht.
 4. Indien geleverde goederen of diensten gebreken mochten vertonen blijven onze verplichtingen steeds beperkt tot de voornoemde reparatie of vervangingen. Het voldoen daaraan geldt als enige en algemene schadevergoeding. U bent als klant niet gerechtigd om enige andere schadevergoeding, van welke aard ook, van ons te verlangen, terwijl u als klant evenmin gerechtigd bent de ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
 5. Onze aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen aan geleverde goederen of diensten blijft geheel hiertoe beperkt. Iedere vergoeding van schade, zowel directe als indirecte als gevolgschade, zowel materieel als immaterieel wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 6. Indien wij, onverminderd deze bepaling, niettemin aansprakelijk mochten zijn of gesteld worden jegens de klant, dan kan de schadevergoeding het bedrag van de factuur betreffende de bedoelde overeenkomst nooit overstijgen.
 7. U bent als klant verplicht om bij levering van goederen en/of diensten deze onmiddellijk te controleren en om ons eventuele gebreken of tekortkomingen schriftelijk te melden binnen de 8 dagen nadat deze zijn vastgesteld of redelijkerwijze hadden kunnen worden ontdekt, en dit met een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de aard en de omvang van de klachten. Ieder recht op herstel van gebreken of vervanging van geleverde goederen vervalt geheel indien u als klant niet of niet tijdig aan deze verplichting heeft voldaan. Na 8 dagen worden geen klachten meer aanvaard.
 8. Geleverde goederen of diensten zullen steeds worden geacht door u als klant te zijn goedgekeurd indien een schriftelijke opgave als bedoeld in de vorige bepaling ons niet binnen de 8 dagen na levering heeft bereikt. 7.1.9 Terugzending van geleverde goederen kan slechts geschieden na deze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en conform de door ons daarbij bepaalde voorwaarden en gegeven instructies. 7.1.10 De door ons verstrekte garanties impliceren een toepassing van de garanties zoals deze worden gestipuleerd in de EN-ISO 1461 inzake thermisch verzinken. Onze garanties strekken nooit verder dan in de voorgenoemde documenten omschreven.

Overmacht

 1. Ingeval van overmacht hebben wij het recht om -en deze keuze is uitsluitend door ons te beoordelen- ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten ofwel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele als ontbonden te beschouwen, zonder dat wij daardoor tot enige schadevergoeding zullen gehouden zijn. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan iedere omstandigheid, die ons de gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst verhindert, zoals oorlog of oorlogsdreiging, burgeroorlog, oproer, watersnood, brand, staking, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, vertraagde leveringen van onze leveranciers of bedrijfsstoringen bij ons of bij onze leveranciers of fabrikanten evenals iedere andere omstandigheid die ons de nakoming van de overeenkomst definitief of tijdelijk verhindert.

Reservering

 1. Teneinde een tijdige levering van goederen conform het afleveringsschema te waarborgen kunnen wij indien u als klant ons hierom verzoekt voor reservering van bestelde goederen zorg dragen. Een dergelijke reservering geschiedt echter ten hoogste voor 1 maand voor onze rekening. Voor goederen die op uw verzoek als klant langer gereserveerd moeten worden gehouden, hebben wij het recht om u intrest-, opslag- en verzekeringskosten in rekening te brengen aan 1% per maand.

Betwisting

 1. Uit hoofde van welke betwisting ook betreffende deze voorwaarden kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, uit welke hoofde ook.

Toepasselijk recht

 1. Op alle door ons uitgebrachte aanbiedingen en op alle met ons gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschillen is bij uitsluiting de rechtbank van Hasselt bevoegd.